Associació de famílies d’alumnes de l’Escola

Associació de famílies d’alumnes de l’Escola Els Valentins de Vilamacolum (AFA)

Domicili: C/ Escoles, 5 – 17474 Vilamacolum

Junta Directiva:

  • Olga Agustí: Presidenta
  • Sònia Corro: Secretària
  • Anna Alsina: Tresorera
  • Albert Vicente: Vicepresident
  • Alba Andreu: Vocal 1
  • Irina Aymerich: Vocal 2

Fins de l’associació:

a- Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes , tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b- Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c- Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d- Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e- Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f- Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g- Promoure activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h- D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i- Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.


Núm. d’inscripció: 37132

Data constitució: 23/06/2008