POUM

1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Data aprovació: 07/04/2004

Data publicació DOGC: 02/06/2004

DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

1- Situació

2- Emplaçament – Ortofotomapa

3- Geològic

4- Vegetació actual

5- Usos del sòl

Informe Mediambiental del POUM


DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

1- Règim del sòl

2- Ordenació detallada del sòl urbà

3- a) Serveis de clavegueram

3- b) Serveis d’abastament d’aigua

3- c) Serveis subministrament d’energia elèctrica

3- d) Serveis enllumenat públic

Memòria POUM

Memòria


2. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM .2 POUM

Modificació puntual POUM núm. 2 – separació carrers PA2

Modificació puntual POUM núm. 2 – separació carrers aprovació provisional


3. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM .3 POUM – DESCLASSIFICACIÓ PA5 –

Modificació MP3 desclassificació PA5


4. NOMENCLATURA DE CARRERS I NÚMEROS

Memòria

Plànols


5. Modificació puntual núm. 4 POUM: Ampliació usos clau 5.3.

Modificació MP4. Ampliació usos clau 5.3. Aprovació Inicial