Calendari fiscal d’impostos municipals 2020

A continuació detallem el calendari:

 

  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’1 de setembre al 31 d’octubre
  • IMPOST SOBRE BENS RÚSTICS I RBANS de l’1 de juny al 31 de juliol
  • IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA del 15 de març al 15 de maig
  • TAXA DEL CEMENTIRI de l’1 de juliol al 31 d’agost

 

LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT

A les oficines de les següents entitats col.laboradores: BANCO SANTANDER, BBVA, BANKIA, IBERCAJA BANCO, SERVICAIXA, A L’OFICINA VIRTUAL www.xalocgirona.cat presentant el tríptic rebut al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per internet.

 

PERÍODE EXECUTIU

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei 58/2408, general tributària

 

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per qualsevol aclariment adreceu-vos a:

L’oficina central de XALOC: a Girona, c/ Sant Francesc, 29. Telèfon 872 081 791

Horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.