Modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, ha acordat, entre altres, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb el Document Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, així com sotmetre dit expedient a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la última publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC.

Durant l’esmentat termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a la Plaça Catalunya, núm. 1, de Vilamacolum, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines (dimarts de 9h a 14h i dijous de 15h a 19h). Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://vilamacolum.eadministracio.cat].
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. L’àmbit afectat és aquell en el que les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, i és objecte de la present modificació puntual número 6 del POUM i de la preceptiva suspensió de llicències, és el sòl no urbanitzable del municipi de Vilamacolum, Zona de Protecció Agrícola (clau SNU pa) i Zona d’Especial Valor Agrícola (Clau SNU eva), segons la delimitació grafiada al plànol 1 de Règim del Sòl del POUM vigent.

Vilamacolum, document signat electrònicament

L’Alcalde

Jordi Claparols i Pagès